• ndarray數組的索引和切片

  索引:獲取數組中特定位置元素的過程

  切片:獲取數組元素子集的過程

  import numpy as np

  一維數組

  一維數組的索引和切片與python中的列表類似

  索引:若元素個數為n,則索引下標可表示為[0,1,2,...,n-1]或[-n,-(n-1),-(n-2),...,-2,-1]

  print('*'*8+'一維數組的索引和切片'+'*'*8)
  # 若元素個數為n,則索引下標可表示為[0,1,2,...,n-1]或[-n,-(n-1),-(n-2),...,-2,-1]
  ar1 = np.array([5, 6, 7, 8, 9])
  print(ar1[4])  # 索引自左向右從下標0開始
  print(ar1[-2]) # 索引自右向左從下標-1遞減,最右邊為-1,相鄰的為-2

  切片:切片可用三元素冒號分割

  ar1[起始編號 : 終止編號(不含) : 步長],起始編號默認是0,終止編號默認是n,步長默認是1

  仍然是ndarray數組
  b = ar1[1:4:2]
  print(b)
  print(type(b))

  多維數組

  ar2 = np.arange(24).reshape((2, 3, 4))
  print('*'*8+'多維數組的索引和切片'+'*'*8)

  多維數組的索引,每個維度一個索引值,逗號分隔————r2[ax0上索引,ax1上索引,ax2上索引],各個維度索引和一維相同0~n-1-n~-1

  print(ar2)
  print(ar2[1, 1, 2])
  print(ar2[-1, -2, -2])

  多維數組的切片,逗號分隔,每個維度同一維切片一樣,用三冒號分隔, 如果只有一個:表示選取整個維度

  print(ar2[:, 1:3, :])
  print(ar2[:, 1:3, ::2])
  print(ar2[:, 1, -3])

  索引數組:將數組作為索引,通常是一維數組(每個元素代表對應維度索引)

  1.布爾索引

  布爾數組:顧名思義,元素類型為布爾值的數組,同樣可以是一維或者多維數組

  例如:bool_arr1 = np.array([True, False, False, False, False, False,True])

  如下的數組定義也是布爾數組

  names = np.array(['Liu', 'Zhang', 'Li', 'Wang', 'Sun', 'Zong', 'Kong'])
  bool_arr2 = names == 'Zhang'

  此時bool_arr2array[False True False False False False False]

  若想得到bool_arr1,則:bool_arr1 = (names == 'Liu') | (names == 'Kong')

  同樣的,與 &非 ~不等于 !=>=<=><等條件判斷同樣可以用于布爾數組賦值語句里。

  注意!Python中的關鍵字andor對布爾值數組并沒有用,is在特殊情況可能會有效,即判斷兩個布爾數組是否相等

  如:bool_arr3 = ~(names == 'Zhang')等價于boo_arr3 = names != 'Zhang'

  一維布爾數組 作為 布爾索引數組,例如:

  names = np.array(['Liu', 'Zhang', 'Li', 'Wang', 'Sun', 'Zong', 'Kong'])
  bool_arr2 = names == 'Zhang'
  data = np.arange(21).reshape((7,3))
  print(data)
  print(data[bool_arr2])

  輸出為:

  [[ 0 1 2]
  [[ 0 1 2]
   [ 3 4 5]
   [ 6 7 8]
   [ 9 10 11]
   [12 13 14]
   [15 16 17]
   [18 19 20]] # data
   
  [[3 4 5]]  # data[bool_arr2]

  2.神奇索引

  使用整數數組作為數據索引數組,整數數組可以是一維或多維

  2.1一維數據索引數組

  一維數據索引數組傳遞包含指定順序的列表或數組。即:

  一維數據索引數據每個元素i代表數組軸axis=0上,即取第1維的第i個數據。

  例1:

  data1 = np.arange(28).reshape((7, 4))
  print(data1)
  print('-'*20 + 'data1[[1, 5, 6, 2, 1]]' + '-'*20)
  print(data1[[1, 5, 6, 2, 1]])
  print('-'*20 + 'data1[[-1, 3, -2, -5, 1]]' + '-'*20)
  print(data1[[-1, 3, -2, -5, 1]])

  輸出為:

  [[ 0 1 2 3] # 0或-7
   [ 4 5 6 7] # 1或-6
   [ 8 9 10 11] # 2或-5
   [12 13 14 15] # 3或-4
   [16 17 18 19] # 4或-3
   [20 21 22 23] # 5或-2
   [24 25 26 27]] # 6或-1
  --------------------data1[[1, 5, 6, 2, 1]]--------------------
  [[ 4 5 6 7]
   [20 21 22 23]
   [24 25 26 27]
   [ 8 9 10 11]
   [ 4 5 6 7]]
  --------------------data1[[-1, 3, -2, -5, 1]]--------------------
  [[24 25 26 27]
   [12 13 14 15]
   [20 21 22 23]
   [ 8 9 10 11]
   [ 4 5 6 7]]

  例2:

  data2 = np.arange(48).reshape((4, 4, 3))
  print(data2)
  print('-'*20 + 'data2[[3, 0, 2, 1, 0]]' + '-'*20)
  print(data2[[3, 0, 2, 1, 0]])
  print('-'*20 + 'data2[[-1, -2, 1, 2]]' + '-'*20)
  print(data2[[-1, -2, 1, 2]])

  輸出為:

  [[[ 0 1 2]
   [ 3 4 5]
   [ 6 7 8]
   [ 9 10 11]]  # 0或-4
  
   [[12 13 14]
   [15 16 17]
   [18 19 20]
   [21 22 23]]  # 1或-3
  
   [[24 25 26]
   [27 28 29]
   [30 31 32]
   [33 34 35]]  # 2或-2
  
   [[36 37 38]
   [39 40 41]
   [42 43 44]
   [45 46 47]]] # 3或-1
  --------------------data2[[3, 0, 2, 1, 0]]--------------------
  [[[36 37 38]
   [39 40 41]
   [42 43 44]
   [45 46 47]]
  
   [[ 0 1 2]
   [ 3 4 5]
   [ 6 7 8]
   [ 9 10 11]]
  
   [[24 25 26]
   [27 28 29]
   [30 31 32]
   [33 34 35]]
  
   [[12 13 14]
   [15 16 17]
   [18 19 20]
   [21 22 23]]
  
   [[ 0 1 2]
   [ 3 4 5]
   [ 6 7 8]
   [ 9 10 11]]]
  --------------------data2[[-1, -2, 1, 2]]--------------------
  [[[36 37 38]
   [39 40 41]
   [42 43 44]
   [45 46 47]]
  
   [[24 25 26]
   [27 28 29]
   [30 31 32]
   [33 34 35]]
  
   [[12 13 14]
   [15 16 17]
   [18 19 20]
   [21 22 23]]
  
   [[24 25 26]
   [27 28 29]
   [30 31 32]
   [33 34 35]]]
  

  data2是多維數組,其在軸axis=0共有4個數據,每個數據其實又是一個數組

  2.2 多個索引數組

  傳遞多個索引數組作為索引時,會根據每個索引數組對應元素選出一個一維數組

  每個索引數組大小應相同,設為n數組個數應等于數據數組的維數,相當于得到n個點的坐標,坐標分量即為數據數組對應維度。

  例:

  data3 = np.arange(32).reshape((8, 4))
  print(data3)
  print('-'*20 + 'data3[[1, 5, 7, 2], [0, 3, 1, 2]]' + '-'*20)
  print(data3[[1, 5, 7, 2], [0, 3, 1, 2]])
  data4 = np.arange(48).reshape((4, 4, 3))
  print('-'*20 + 'data4' + '-'*40)
  print(data4)
  print('-'*20 + 'ddata4[[3, 3, 1, 2, 0], [2, 1, 2, 0, 3], [2, 2, 0, 2, 1]' + '-'*20)
  print(data4[[3, 3, 1, 2, 0], [2, 1, 2, 0, 3], [2, 2, 0, 2, 1]])

  輸出為:

    0 1 2 3  # “坐標”
  0[[ 0 1 2 3]
  1 [ 4 5 6 7]
  2 [ 8 9 10 11]
  3 [12 13 14 15]
  4 [16 17 18 19]
  5 [20 21 22 23]
  6 [24 25 26 27]
  7 [28 29 30 31]]
  --------------------data3[[1, 5, 7, 2], [0, 3, 1, 2]]--------------------
  [ 4 23 29 10]
  --------------------data4----------------------------------------
  [[[ 0 1 2]
   [ 3 4 5]    # 0(axis=0)
   [ 6 7 8]
   [ 9 10 11]]
  
   [[12 13 14]
   [15 16 17]   # 1
   [18 19 20]
   [21 22 23]]
  
   [[24 25 26]
   [27 28 29]   # 2
   [30 31 32]
   [33 34 35]]
  
   [[36 37 38]
   [39 40 41]   # 3
   [42 43 44]
   [45 46 47]]]
  --------------------ddata4[[3, 3, 1, 2, 0], [2, 1, 2, 0, 3], [2, 2, 0, 2, 1]--------------------
  [44 41 18 26 10]

  data3[[1, 5, 7, 2], [0, 3, 1, 2]] 即為“坐標“(1,0)、(5,3)、(7,1)、(2,2)的元素被選中。

  data4是一個三維數組,在0軸上,又是一個二維數組,同理:

  data4[[3, 3, 1, 2, 0], [2, 1, 2, 0, 3], [2, 2, 0, 2, 1]]即為坐標(3,2,2)、(3,1,2)、(1,2,0)、(2,0,2)、(0,3,1)的元素

  2.3神奇索引發揮類似切片功能

  切片是逗號分隔,在每一維上可用一維數據索引數組作為其索引

  多個索引數組其實就是一種特殊的切片,每維索引都是一個一維數據索引

  例:

  data3 = np.arange(32).reshape((8, 4))
  print(data3)
  kols = data3[[1, 5, 7, 2]]
  print('-'*20 + 'kols' + '-'*20)
  print(kols)
  print('-'*20 + 'data3[[1, 5, 7, 2]][:, [0, 3, 1, 2, 3]]' + '-'*20)
  print(data3[[1, 5, 7, 2]][:, [0, 3, 1, 2, 3]])

  輸出為:

  [[ 0 1 2 3]
   [ 4 5 6 7]
   [ 8 9 10 11]
   [12 13 14 15]
   [16 17 18 19]
   [20 21 22 23]
   [24 25 26 27]
   [28 29 30 31]]
  --------------------kols--------------------
  [[ 4 5 6 7]
   [20 21 22 23]
   [28 29 30 31]
   [ 8 9 10 11]]
  --------------------data3[[1, 5, 7, 2]][:, [0, 3, 1, 2, 3]]--------------------
  [[ 4 7 5 6 7]
   [20 23 21 22 23]
   [28 31 29 30 31]
   [ 8 11 9 10 11]]
  

  data3[[1, 5, 7, 2]][:, [0, 3, 1, 2]]其實就是data3[[1, 5, 7, 2]],即kols的切片,切片第一維取全部,即全部行。

  第二維取一維數據數組[0,3,1,2]即:

  新數組第一列為kols第一列(0)[4 20 28 8]

  第二列為kols第4列(3)[7 23 31 11]

  第三列為kols第2列(1)[5 21 29 9]

  第四列為kols第3列(2)[6 22 30 10]

  第五列為kols第4列(3)[7 23 31 11]

  posted @ 2020-03-01 14:31  the芻狗  閱讀(...)  評論(...編輯  收藏
  贵州快三平台贵州快三主页贵州快三网站贵州快三官网贵州快三娱乐贵州快三开户贵州快三注册贵州快三是真的吗贵州快三登入贵州快三快三贵州快三时时彩贵州快三手机app下载贵州快三开奖 铜川市 | 集贤县 | 延安市 | 雷山县 | 临沭县 | 保德县 | 日喀则市 | 固始县 | 江华 | 赣榆县 | 麻江县 | 潞城市 | 内黄县 | 昆明市 | 吐鲁番市 | 突泉县 | 渝中区 | 绿春县 | 银川市 | 江孜县 | 遂宁市 | 湖南省 | 厦门市 | 东海县 | 邢台市 | 西乡县 | 南乐县 | 鄂尔多斯市 | 汉中市 | 黄山市 | 贵南县 | 揭东县 | 彰化市 | 肥城市 | 武威市 | 德惠市 | 武隆县 | 贡山 | 永清县 | 闸北区 | 宁都县 | 蚌埠市 | 霍邱县 | 界首市 | 射阳县 | 秦皇岛市 | 焉耆 | 寿宁县 | 咸宁市 | 拜泉县 | 新河县 | 岳池县 | 济阳县 | 门源 | 秦皇岛市 | 剑川县 | 峡江县 | 吴忠市 | 定远县 | 韩城市 | 巴彦淖尔市 | 长武县 | 宁安市 | 太康县 | 若尔盖县 | 哈密市 | 游戏 | 清原 | 宁陕县 | 乌鲁木齐市 | 五原县 | 临西县 | 宣武区 | 称多县 | 陕西省 | 大新县 | 福鼎市 | 女性 | 电白县 | 天长市 | 邢台市 | 长寿区 | 泉州市 | 华阴市 | 天长市 | 色达县 | 阜新市 | 龙川县 | 漾濞 | 康平县 | 长沙县 | 雷山县 | 石柱 | 军事 | 锡林郭勒盟 | 京山县 | 德保县 | 金阳县 | 巴中市 | 清远市 | 沅江市 | 洛宁县 | 无为县 | 抚松县 | 北京市 | 都江堰市 | 德庆县 | 四子王旗 | 宁陕县 | 武平县 | 商南县 | 开封市 | 伊宁县 | 江源县 | 获嘉县 | 临沧市 | 蛟河市 | 上犹县 | 茶陵县 | 仪陇县 | 洛川县 | 达日县 | 安康市 | 正安县 | 广元市 | 漯河市 | 太和县 | 土默特右旗 | 盖州市 | 基隆市 | 隆昌县 | 长汀县 | 台北县 | 桑植县 | 彩票 | 安阳市 | 台东县 | 潍坊市 | 长武县 | 阿鲁科尔沁旗 | 庆城县 | 乌拉特前旗 | 泸溪县 | 米泉市 | 汾西县 | 永新县 | 南雄市 | 江津市 | 镇坪县 | 察隅县 | 临夏县 | 海原县 | 甘谷县 | 万源市 | 来宾市 | 新安县 | 黑河市 | 云林县 | 德阳市 | 盘锦市 | 波密县 | 阳江市 | 阿鲁科尔沁旗 | 石柱 | 都昌县 | 洛川县 | 突泉县 | 南阳市 | 马关县 | 汽车 | 昆山市 | 枣阳市 | 梁平县 | 安顺市 | 彭水 | 开原市 | 拜泉县 | 兴和县 | 稷山县 | 泽州县 | 麦盖提县 | 秦安县 | 白玉县 | 烟台市 | 白山市 | 阿拉尔市 | 四川省 | 招远市 | 右玉县 | 龙门县 | 太谷县 | 独山县 | 舟山市 | 建水县 | 沧州市 | 都昌县 | 江口县 | 娱乐 | 安图县 | 临朐县 | 凭祥市 | 罗甸县 | 新和县 | 渭南市 | 天等县 | 通化县 | 江达县 |